Public Health Passenger Locator Form

čeština Příjezdový formulář

Pravidla pro vyplnění:

 • formulář vyplní každá osoba starší 18 let
 • děti 12-17 let jsou zahrnuty ve formuláři rodinného příslušníka
 • cestuje-li dítě 12-17 bez rodinného příslušníka, pak vyplňuje formulář samostatně
 • povinnost vyplnit formulář se nevztahuje na děti do 12 let
 • formulář nevyplňujte, pokud se na Vás vztahuje výjimka specifikována v Ochranném opatření
 • pokud máte dvě jména, pak je obě vyplňte do položky “Jméno” a položku
  Prostřední jméno” ponechte nevyplněnou
 • adresní položku zadávejte pouze pomocí rolovací nabídky, která se objeví až po vyplnění
  prvních znaků
 • pokud obec nemá ulice, ponechte položku “Ulice” nevyplněnou

Pokud máte problém s vyplněním formuláře, využijte nápovědu ZDE.

Pokud jste odpověď nenašli v manuálu, pak se obraťte na [email protected].

english Public Health Passenger Locator Form

Basic instructions:

 • the form must be completed by every passenger over the age of 18
 • children aged 12-17 years are included in the form of a family member
 • if a child aged 12-17 years is travelling without a family member, they need to complete
  their own form
 • the obligation to complete the form does not apply to children under the age of 12
 • the form does not need to be completed if you belong to one of the exceptions specified
  in the Protective Measure
 • the address is entered using the drop-down list that appears after you enter the first
  letter
 • if the town does not have streets, leave the “street” field blank

If you have difficulties filling in the form, please see the help HERE.

If the answer to your question is not in the manual, contact [email protected].


1. dopravní prostředek / 1st mean of transportation
čeština
Vaše osobní údaje budou zpracovávány výhradně za účelem výkonu veřejné moci v oblasti
ochrany veřejného zdraví. Právním základem pro zpracování osobních údajů je § 79 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná na základě § 80 odst. 1 písm. h)
zákona č. 258/2000 Sb. za výše uvedeným účelem.

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, který byl vydán v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679.

Společnými správci osobních údajů jsou Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické
stanice. Kontaktní adresa správce: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128
01 Praha 2, www.mzcr.cz. Pověřencem pro
ochranu osobních údajů je Mgr. Robert Vávra, DiS.,
e-mail: [email protected].

Od Ministerstva zdravotnictví můžete požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy
informace o tom, s jakými Vašimi konkrétními osobními údaji pracujeme a jejich opravu,
omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Pokud byste se domnívali, že
zpracování Vašich osobních údajů porušuje právní předpisy, můžete podat stížnost
u národního dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Vaše osobní údaje budou
zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tedy 12 měsíců.

english
Your personal data will be processed exclusively for the purposes of exercising public
authority in the sphere of public health protection. The legal basis for the processing of
personal data is Section 79 of Act No. 258/2000 Coll., on public health protection and
amending certain related acts and protective measures of the Ministry of Health, issued
pursuant to Section 80(1)(h) of Act No. 258/2000 Coll. for the purpose specified above.

The processing of your personal data is governed by Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and
repealing Directive 95/46/EC and by Act No. 110/2019 Coll., on personal data protection,
which was enacted in compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and
of the Council.

The joint controllers of personal data are the Ministry of Health and the regional public
health station. The controller’s contact address is: Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of
Health), Palackého náměstí 375/4, 128 01 Prague 2, www.mzcr.cz. The Data Protection Officer
is Mgr. Robert Vávra, DiS., e-mail: [email protected].

You can request from the Ministry of Health access to your personal data, i.e., information
about specifically what personal data of yours we process, and demand their rectification,
restriction of processing, or object against processing. Should you think that the
processing of your personal data violates the law, you can lodge a complaint with the
national supervisory authority – the Office for Personal Data Protection (www.uoou.cz). The obligation to provide
personal data follows from the applicable protective measure of the Ministry
of Health. Your personal data will be processed for a period of 12 months.